به گزارش ایران دکونومی، قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز – سه شنبه ۲۲ خرداد۱۴۰۳ – در حال حاضر 3/303/900 (سه میلیون و سیصد و سه هزار و نهصد ) تومان است.

قیمت طلا 

هر گرم طلا ۱۸ عیار، به قیمت 3/303/900 تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا ۱۸ عیار، به قیمت ۱۴/302/۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه

سکه امامی در بازار امروز به قیمت 40/180/000 تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار به قیمت ۲۲/8۰۰/۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار به قیمت ۱۴/7۵۰/۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی در بازار به قیمت ۶/9۰۰/۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت سکه پارسیان

عنوانقیمت(تومان)
سکه پارسیان ۵۰ سوت۱۶۵/۰۰۰
سکه پارسیان ۱۰۰ سوت۳۳1/۰۰۰
سکه پارسیان ۱۵۰ سوت۴۹۶/۰۰۰
سکه پارسیان ۲۰۰ سوت۶۶۱/۰۰۰
سکه پارسیان ۲۵۰ سوت۸۲۶/۰۰۰
سکه پارسیان ۳۰۰ سوت۹۹2/۰۰۰
سکه پارسیان ۳۵۰ سوت۱/۱۵7/۰۰۰
سکه پارسیان ۴۰۰ سوت۱/۳۲2/۰۰۰
سکه پارسیان ۴۵۰ سوت۱/۴۸8/۰۰۰
سکه پارسیان ۵۰۰ سوت۱/۶۵3/۰۰۰
سکه پارسیان ۶۰۰ سوت۱/۹۸3/۰۰۰
سکه پارسیان ۷۰۰ سوت۲/۳۱4/۰۰۰
سکه پارسیان ۸۰۰ سوت۲/۶۴5/۰۰۰
سکه پارسیان ۹۰۰ سوت۲/۹۷5/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم۳/۳۰6/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت۳/۶۳6/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت۳/۹۶7/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت۴/۲۹8/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت۴/۶۲8/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت۴/۹۵9/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت۵/۲۸9/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت۵/۶۲۰/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت۵/۹۵۰/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت۶/۲۸۱/۰۰۰
سکه پارسیان ۲ گرم۶/۶۱2/۰۰۰
سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت۸/۲64/۰۰۰
سکه پارسیان ۳ گرم۹/۹17/۰۰۰
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array